Privacyverklaring

Deliflor Chrysanten gevestigd aan Korte Kruisweg 163, 2676 BS Maasdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
WWW.DELIFLOR.NL
Deliflor Chrysanten
Korte Kruisweg 163
2676 BS MAASDIJK
T 31 (0)174 – 526 200
E info@deliflor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Deliflor Chrysanten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de proefbakken app, afhankelijk van de actie die u onderneemt:

  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Deliflor Chrysanten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, aan de hand van de grondslag ‘toestemming’:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig (indien u proefbakken van ons afneemt)
  • Om te kunnen traceren of en door wie er proefbakken besteld zijn, wat de status is van de bestelde proefbakken en waar proefbakken geplant gaan worden of geplant staan (op welke locatie)

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Deliflor Chrysanten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor u kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deliflor Chrysanten) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Deliflor Chrysanten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Deliflor Chrysanten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deliflor Chrysanten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Functionele Cookies
Functionele cookies zijn nodig om (delen) van de app goed te laten functioneren. Analytische cookies worden niet gebruikt in de app.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Deliflor Chrysanten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deliflor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Binnen Beekenkamp Group, waar Deliflor Chrysanten onderdeel van uitmaakt, is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming waarborgt de bescherming van uw privacy en die van haar medewerkers. U heeft tevens de mogelijkheid een klacht in te dienen. Dan kunt u direct contact opnemen met Beekenkamp Group via telefoonnummer: +31 (0)174 – 526 100 en vragen naar de Functionaris Gegevensbescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Deliflor Chrysanten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deliflor.nl.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Wij versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
Wij sluiten met verschillende leveranciers een verwerkersovereenkomst.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  

 

[Versie juni 2022]

Akkoordakkoord